POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO SPORT-ZONE.PL

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są ŁUKASZ JACKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPORT ZONE ŁUKASZ JACKOWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul.Rzeczypospolitej 4/99 02-978 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7181949615, REGON 200817901 . , adres poczty elektronicznej: info@sport-zone.pl - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://sport-zone.pl/regulamin


2. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

2.1 W zależności od sposobu utworzenia Konta Kupujący powinien podać następujące dane:
2.2 W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a szczególności:
a. adresu email
b. hasła
c. identyfikatora(login) pod jakim Kupujący zamierza występować
d. imienia i nazwiska
e. adresu zamieszkania
f. numeru telefonu kontaktowego.
2.3 W celu złożenia zamówienia Newslettera Kupujący powinien podać:
a. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
2.4 Wszelkie dane podane przez Kupującego w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).
2.5 Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2.6 W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania Zamówienia, podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Sprzedającego w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
2.7 Sprzedający informuje, że chroni dane osobowe Kupujących będących przedsiębiorcami w zakresie, w jakim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie zastrzega jawności, w szczególności w zakresie danych wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0 poz. 672).
2.8 Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. PayU) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje finansowe.
2.9 Kupujący posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Newslettera.
2.10 Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2.11 Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) lub w przypadku, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. W takim wypadku Sprzedający może pozostawić w zbiorze danych imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego korzystania osoby w celach objętych sprzeciwem.
2.12 Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
2.14 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia, świadczenia usługi dostępu do Konta czy przesyłania Newslettera.
2.15 Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Kupujących, które mogą być pomocne przy:
a. diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
b. tworzeniu analiz statystycznych, w szczególności polegających na określeniu, z jakich miejsc notowano najwięcej odwiedzin,
c. administrowaniu zabiorem danych,
d. udoskonalaniu rozwiązań zastosowanych w Sklepie

3. Rodzaje i cel wykorzystywanych Cookies

3.1. Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupujących. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupujących i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Kupującemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3.2. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących .
Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Kupujących. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących.
3.3. Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
3.4. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach
a. konfiguracji serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- rozpoznania urządzenia Kupujących oraz ich lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b. uwierzytelniania Kupujących w serwisie i zapewnienia:
- utrzymania sesji Kupujących (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Kupujących i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Kupujących na strony internetowe Serwisu;
- umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.
d. analiz i badań oraz audytu oglądalności:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
5. Administrator danych usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach :
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube,
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem,
c. narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
d. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Zamawiających z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
e. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com,
f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com,
g. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl,
h. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat


4. Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies


4.1. Kupujący może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Kupujących. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Kupujących. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4.2. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
4.5. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji przeglądarek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari znajduje się poniżej:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania usunięcia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@sport-zone.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. Newsletter


6.1 Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, wydawanej przez Sprzedającego.
6.2 Sprzedający świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
6.3 W celu otrzymywania Newsletter Kupujący powinien:
a. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;
b. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
6.4 Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
6.5 Kupujący w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Sprzedający potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Sprzedający zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Kupującego Newslettera. Kupujący może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
6.6 Administrator danych oświadcza, że adres poczty elektronicznej Kupującego nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
7.2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
7.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedającego nie mogą naruszać praw Kupującego.
7.4. Kontakt z Eastend.pl oraz wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego.
7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.