Regulamin

   

  Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sport-zone.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

   § I postanowienia ogólne

  1.1 Sklep internetowy pod adresem www.sport-zone.pl jest prowadzony przez firmę Sport Zone Łukasz Jackowski ul. aleja Rzeczypospolitej 4/99 02-972 WARSZAWA
  REGON 200817901, NIP 718-194-96-15
  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=9132b5f1-dd01-41cc-93b9-7980e5998b0e
  tel. 501 440 640,
  adres poczty elektronicznej info@sport-zone.pl numer rachunku bankowego
  PKOBP S.A 73 1020 1332 0000 1302 0938 6006

  1.2 Ninejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

  1.3 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO www.sport-zone.pl

  KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

  1.4 Definicje

  1.4.1 SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Usługodawcy pod adresem www.sport-zone.pl

  1.4.2 KLIENT-
  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach określonych w przepisach prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  (2) osoba prawna; albo
  (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

  1.4.3 DZIEŃ ROBOCZY- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

  1.4.4 KONSUMENT- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodowa.

  1.4.5 REGULAMIN- ninejszy regulamin sklepu internetowego www.sport-zone.pl

  1.4.6 TOWAR- rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

  1.4.7 Sprzedawca i Usługodawca Łukasz Jackowski Sport Zone ul. aleja Rzeczypospolitej 4/99 02-972 Warszawa Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON 200817901 NIP 718-194-96-15

  1.4.8 ADRES DO KORESPONDENCJI Łukasz Jackowski Sport Zone aleja Rzeczypospolitej 4/99 02-972 WARSZAWA

  1.4.9 NEWSLETTER - usługa świadczona przez sprzedawcę dla klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego konkursach, promocjach i akcjach marketingowych.

  1.4.10GRUPA Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

  1.4.11 FORMULARZ REJESTRACJI- formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

  1.4.12 FORMULARZ ZAMÓWIENIA- usługa elektroniczna, formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Towarów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dostawy i płatności.

  1.4.13 KONTO- Usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie Internetowym oznaczone indywidualna nazwą (login) i zabezpieczone hasłem.

  1.4.14 UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Towaru zawierana miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego .

  1.4.15 Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

  1.4.16 Rezerwacja Produktu – złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy zopcją odbioru osobistego. Złożenie zamówienia Produktu w tym przypadku oznacza wyłącznie jego rezerwacje, celem prawidłowego zawarcia umowy i dokonania odbioru produktu w Salonie Sprzedażowym. Rezerwacja Produktu zachodzi wyłącznie poprzez wcześniej dobrowolnie wybraną przez Klienta formę odbioru osobistego produktu. Rezerwacją nie jest ofertą zawarcia umowy w rozumieniu KC. Dokonanie Rezerwacji Produktu nie jest zawarciem umowy sprzedaży na odległość, o której mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  1.5 Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.

  1.6 Wszystkie dostępne Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.

  1.7 Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klietna drogą elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz.1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

  1.8 Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są uzależnione od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności.

  1.9 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

  1.10 Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.

  1.11 Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  1.12 Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do danych Konta Kupującego. Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, zmiany danych, aktualizacji, poprawienia oraz usuwania danych Konta w Sklepie internetowym.

  1.13 Sprzedający za zgodą Klienta w celu umożliwenia zawarcia umowy przesyła informacje handlowe, oferty promocyjne, informacje dot. konkursów itp w formie usługi NEWSLETTER.

  KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 30 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU), pobrać stąd wydrukować i wypełnić.
  przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
  w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)

  § 2. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.

  SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski oraz reszty świata. Przy zamówienia z zagranicy – warunki dostawy uzgadniane są indywidualnie . SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

  2.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  2.2 Firma Sport Zone Łukasz Jackowski nie prowadzi sprzedaży hurtowej obuwia. Wszystkie zamówienia co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie dalszej odsprzedaży towaru zostaną anulowane, a środki zwrócone kupującemu.

  2.3 W celu złożenia zamówienia przez Klienta należy wypełnić Formularz Rejestracji w celu zarejestrowania Konta klikając przycisk prześlij, a następnie potwierdzenia chęci rejestracji przez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres poczty elektronicznej.

  2.4 Możliwość zakupu Towaru bez konieczności utworzenia Konta jest możliwa przez wypełnienie Formularzu Zamówienia.

  2.5 Zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest możliwe wyłącznie przez stronę www.sport-zone.pl.

  2.6 Klienta przez złożenie zamówienia zobowiązuje się do: dodania do koszyka produktu;
   a) wyboru rodzaju dostawy
   b) wybrać sposób płatności
   c) potwierdzić kwotę do zapłaty poprzez przejście do następnego kroku zgodnie ze ścieżką zakupu,
   d) wpisać dane zamówiającego oraz adres dostawy,
   e) wpisać dane kontaktowe wraz z zobowiązkowym numerem telefonu do kontaktu z kurierem, jeżeli podczas uzupełniania swoich danych klienta poda nazwe firmy oraz nr NIP – do zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT,
   f) kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”,
   g) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

  2.7 Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym, przy wyczerpaniu wyżej opisanych w §2 czynności oznacza złożenie Firmie SPORT ZONE oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

  2.8 Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

  2.9 Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy SPORT ZONE o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej w §2.5 pkt.1-3 niniejszego Regulaminu,

  2.10 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.

  2.11 Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na Koncie Sprzedającego, a zamówienie płatne za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.

  2.12 Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty w całości lub części wartości zamówienia.

  2.13 W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.

  2.14 Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu zaksięgowania wpłaty. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin.

  2.15 Jeżeli Klientem jest Konsument sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać Klientowi Towar, nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sprzedawcy Klient może wyznaczyć dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

  2.16 Klient może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu jeżeli Sprzedawca oświadczy, że świadczenia tego nie spełni.

  2.17 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
  W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.

  § 3. Formy płatności i wysyłka

  3.1 Płatność

  3.1.1 przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych sprzedawcy

  3.1.2 za pobraniem- przy odbiorze wysłanych produktów

  3.1.3 system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;

  3.1.4 W przypadku wysyłki za granicę do krajów UE płatność tylko przelewem na konto bankowe lub za pomocą systemu PayU.

  3.2 Wysyłka

  3.2.1 Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich uzależnione od sposobu płatności, wymiarów i wagi przesyłki.

  3.2.2 Klienta w trakcie wypełniania formularzu zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu akceptując koszt wysyłki w momencie złożenia Zamówienia.

  3.2.3 Koszt dostawy pokrywa Klient, chyba ze z opis oferty stanowi inaczej.

  3.2.4 Zakupione Towary dostarczane są w zależności od sposobu płatności:
  a) przesyłki pobraniowe - za pomocą InPost, Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost
  b) przesyłki płatne przelewem lub systemem płatności online PayU - za pomocą firmy kurierskiej InPost, Pocztex  lub paczkomatów InPost

  § 4. Wymiana towaru

  4.1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
  4.2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Konsument korzystający z takiej opcji, wynosi 15 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.
  4.3. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
  4.4. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Sport Zone dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sport Zone zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
  4.5. Czas realizacji wymiany wynosi od 2-7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Sport Zone.

  § 5. Prawo do odstąpienia od umowy

  5.1 Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Towaru i wysyłając je na adres Sprzedającego: ul. aleja Rzeczypospolitej, 02-972 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  5.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
  a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektroniczne info@sport-zone.pl
  b) przez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (KLIK -wzór formularza) i przesłanie na adres  do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:
  Sport Zone Łukasz Jackowski
  aleja Rzeczypospolitej 4/99
  02-972 WARSZAWA

  5.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  5.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  5.5 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar pod adres Sport Zone Łukasz Jackowski
  aleja Rzeczypospolitej 4/99  02-972 WARSZAWA

  5.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)

  5.7 Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub potwierdzenia wysyłki Towaru przez Klienta.

  5.8 Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient

  5.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

  5.10 Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych "za pobraniem"

  § 6. Rękojmia, reklamacja

  6.1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

  6.2. Sport Zone zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.

  6.3 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  6.4 Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej, Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów

  6.5 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad w stanie nieuszkodzony. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.

  6.6 W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony niniejszym zapisem, wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

  6.7 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli Klient wiedział o o wadzie Towaru w chwili zawarcia umowy.

  6.8 W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  6.9 Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną przez okres 2 lat od wydania Towaru.

  6.10 Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową.

  6.11 Klient jest zobowiązany zgłosić niezgodność z umową w ciągu 2 miesięcy od chwili, w której ją zauważył.

  6.12 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową.

  6.13 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  6.14 Reklamację można składać za pomocą zautomatyzowanego formularza reklamacji (KLIK -wzór formularza)

  6.15 Reklamację można składać również za pomocą formularza reklamacji (KLIK -wzór formularza) umiesz zając do do reklamowanego obuwia lub przesyłając go na adres email info@sport-zone.pl

  6.16 Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  6.17 Klient wysyłając reklamowany Towar jest zobowiązany dołączyć potwierdzenie zakupu.

  6.18 Sprzedawca powiadomi Klienta o decyzji w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji w sposób wybrany przez Klienta.

  6.19 Klient jest zobowiązany stosować zasady pielęgnacji i użytkowania dołączone do Towaru.

  6.20 Uszkodzenia mechaniczne, zużycie w skutek normalnego użytkowania, a także nieprawidłowe zabiegi konserwacyjne Towaru lub ich brak nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

  6.21 Jeżeli naprawa bądź wymiana Towaru jest niemożliwa Klient może domagać się obniżenia ceny Towaru lub zwrotu pieniędzy. 6.16 Regulacje dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji jakości z przedsiębiorcami stosuje się wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

  6.22 Sprzedawca informuje, że w przypadku Towaru objętego gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązku gwaranta są określone w Karcie Gwarancyjnej. Udzielona gwarancja jest dodatkowym uprawieniem i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  6.23 W przypadku wątpliwości co do procedury reklamacyjnej Klient jest proszony o kontakt ze Sprzedawcą.

  6.24 Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych bądź ich zaniechania, również zmiana przeznaczenia obuwia powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.

  Rękojmi, reklamacji nie podlegają również:
   a)
  starte lub przetarte spody obuwia,
   b)
  uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, nacięcia),
   c)
  niedopasowanie obuwia do stopy,
   d)
  urwane lub uszkodzone w wyraźny sposób mechaniczny elementy składowe towaru
   e)
  uszkodzone w sposób mechaniczny zamki błyskawiczne,
   f)
  naturalne zużycie obuwia,
   g)
  wady powstałe z braku odpowiedniej konserwacji obuwia (np. przemakanie obuwia),
   h)
  farbowanie obuwia wynikające z nadmiernej potliwości stóp lub nadmiernego przemoczenia obuwia,
   i)
  wady powstałe na skutek czyszczenia i mycia obuwia środkami do tego nie przeznaczonymi,
   j)
  wady powstałe na skutek prania obuwia,
   k)
  plamy na obuwiu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych,
   l)
  zapach obuwia.
   m)
  części składowe obuwia wykonane ze skór syntetycznych , skór ekologicznych. (Właściwości tworzyw skóropodobnych zasadniczo się różnią od właściwości skór naturalnych, dlatego przy zakupie takiego obuwia należy liczyć się z :- trudnościami zachowania kształtu obuwia ze względu na dużą sprężystość materiału,- wrażliwością powierzchni na uszkodzenia m echaniczne- ograniczonymi możliwościami ściskania i kurczenia materiału szczególnie podczas mocnego przemoczenia obuwia, działania na tworzywo niskich temperatur oraz nadmiernej eksploatacji tego obuwia.Tworzywa skóropodobne mają niskie właściwości higieniczne, nie są odporne na rozciąganie i na rozerwanie, wielokrotne zginanie oraz mają dużą ciągliwość kierunkach wzdłuż, wszerz, i na ukos. W przemyśle obuwniczym dopuszcza się stosowanie tworzyw skóropodobnych na wierzchy obuwia i to konsument dokonuje ( dobrego lub nie dobrego ) wyboru. Podkreślić należy że na trwałość materiału mają także w pływ warunki w jakich użytkuje się obuwie, nadmierna eksploatacja szczególnie w miejscach ściskania i kurczenia materiału przy podeszwie ( w miejscach krytycznych obuwia tj. jego zginania podczas intensywnej eksploatacji i użytkowania obuwia niezgodni z przeznaczeniem )

  § 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  7.1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem: a. o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, b. o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  7.2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  7.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution). Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W przypadku chęci skorzystania z wskazanego sposobu rozpatrzenia sprawy, Sprzedawca ze swojej strony wyznaczył następujący adres kontaktowy: info@sport-zone.pl.

  § 8. Zasady konserwacji obuwia

  8.1 Przed pierwszym założeniem nowego obuwia należy zapoznać się z informacjami zawartymi na oryginalnym pudełku i metkach obuwia, gdzie podane są informacje o użytych w obuwiu materiałach oraz o sposobie ich konserwacji, zastosowanie się do nich pozwoli dłużej cieszyć się obuwiem.  

   

  Podstawowe zasady 

  Przed pierwszym założeniem obuwia należy je zaimpregnować  odpowiednimi środkami w zależności od użytych materiałów - pozwoli  dłużej cieszyć się obuwiem.

  Zanieczyszczone buty najpierw czyścimy, dopiero po wyczyszczeniu pastujemy, obuwia nie wolno czyścić rozpuszczalnikami, ponieważ niszczą ,one wierzchnią warstwę skór naturalnych i materiałów skóropodobnych, d  mycia używać miękkiej tkaniny lub gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie - ni  przemaczamy obuwia, oczyścić powierzchnię buta, nie mocząc go całego, zamoczonego obuwia nie wolno suszyć w pobliżu źródeł ciepła (pieców, grzejników),obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej; buty należy usztywnić od środka  materiałem pochłaniającym wilgoć, np. gazetami, obuwie należy zmieniać i wietrzyć, dbałość o wnętrze obuwia należy do Kupującego (utrzymanie czystości, wymiana wyściółek, dobór skarpet lub rajstop do koloru wnętrza obuwia, gdyż ciemne obuwie może zafarbować jasne skarpety), zawsze należy dokładnie sznurować swoje obuwie; źle zawiązane obuwie może ulegać deformacjom; skóra jest materiałem, który przyzwyczaja się do kształtu stopy, a niewłaściwe wiązanie sznurowadeł może powodować jej odkształcenia, a nawet pękanie ,

  NIEDOPUSZCZALNE JEST PRANIE OBUWIA

   

  Nie chodź w obuwiu w warunkach deszczowych, które mogą spowodować przemoczenie obuwia, nie dopuszczaj by obuwie było przemoczone - nawet najmniejsza wilgoć może spowodować przebarwieni materiału, a co za tym idzie farbowanie od wewnętrznej strony.  

   

  8.2 Obuwie tekstylne: 

  Łatwość czyszczenia obuwia tekstylnego w dużym stopniu zależy od zastosowanych surowców i rodzaju powierzchni materiałów  włókienniczych, materiały gładkie brudzą się mniej niż szorstkie i drapane; najłatwiej brud usuwa się z materiałów wykonanych z włókien syntetycznych, obuwie tekstylne należy czyścić przy użyciu gąbki, zamoczonej w roztworze wodnym łagodnych środków piorących, w umiarkowanej temperaturze, należy unikać mocnego moczenia obuwia, które może być przyczyną jego rozklejenia, przebarwienia, jak również delaminacji materiałów połączonych w układ warstwowy, co w znacznym stopniu osłabia obuwie (wykruszenie pianki PU, wymycie kleju), obuwie należy suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródeł ciepła.

  NIEDOPUSZCZALNE JEST PRANIE OBUWIA

   

  8.3 Konserwacja obuwia skórzanego 

  Konserwacja skóry naturalnej polega na ochronie jej przed szkodliwymi zmianami zachodzącymi w strukturze skóry, a szczególnie przed niszczącym działaniem potu na tłuszcze naturalne w niej zawarte, spośród znajdujących się na rynku środków konserwujących najkorzystniejsze są pasty zawierające woski, zwłaszcza pasty wodno - rozpuszczalnikowe, mające konsystencję bardziej mazistą od past rozpuszczalnikowych (kremy), dające się łatwiej rozprowadzić na obuwiu; tworzą one błony o doskonałym połysku, odporne na działanie wilgoci, dzięki czemu zabezpieczają obuwie skórzane przed działaniem wody, należy uważnie stosować pasty samo połyskowe, które często na skórach delikatnych, o słabo utrwalonym barwniku w powłoce mogą powodować odbarwienie i plamienie; stosowanie w codziennej konserwacji obuwia przez dłuższy czas past samo połyskowych powoduje tworzenie się grubej warstwy pasty na powierzchni skór; warstwa ta pęka i wykrusza się, dając wrażenie pękania i odpryskiwania wykończenia skóry, a często również ją uszkadza, do skór kolorowych zaleca się stosowanie past barwionych, dzięki czemu następuje wzmocnienie i ożywienie koloru, do nowych  wykończeń skór o podwyższonej zawartości tłuszczu nie należy stosować past i środków zawierających terpentynę i benzynę, które mogą powodować zmianę koloru i wyglądu skóry,  również obuwia ze skór welurowych i nubukowych nie można pastować,  natomiast należy je czyścić specjalnie do tego przeznaczoną szczotką (dostępną w sklepach obuwniczych) lub zmoczoną, mocno wyciśniętą tkaniną; skóry olejowane (pull-up) i welurowe należy odświeżać środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do tego rodzaju skór, NIEDOPUSZCZALNE JEST PRANIE OBUWIA W PRALCE 

   

  Konserwacja z materiałów skóropodobnych 

  Obuwie z wierzchami z materiałów skóropodobnych również należy konserwować, konserwacja obuwia z materiałów skóropodobnych zabezpiecza przed wypłukiwaniem plastyfikatorów z warstwy wierzchniej (licowej) sztucznej skóry; w celu odświeżenia wierzchu wystarczy zwykłe przetarcie cholewki suchą bądź zwilżoną miękką tkaniną; powinny to być pasty emulsyjne na bazie wodnej, skomponowane bez udziału wosków i rozpuszczalników, która  posiadają korzystne działania  nawilżające i antyelektrostatyczne, do zmywania powierzchni obuwia z materiałów skóropodobnych nie wolno stosować agresywnych rozpuszczalników typu aceton, octan butylenu, octan etylu lub benzyna, gdyż powodują one uszkodzenia powłoki, natomiast obuwie ze sztucznych skór welurowych należy czyścić tylko zwilżoną gąbką; następnie pozostawić do wyschnięcia,

  NIEDOPUSZCZALNE JEST PRANIE OBUWIA


  Powyższe informacje pochodzą z Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego.
   

  Informujemy, że właściwością skór naturalnych jest ich przemakanie, w przypadku użytkowania obuwia na mokrej nawierzchni lub w czasie opadów. Cechą obuwia wykonanego ze skór z włosem na zewnątrz, jest wycieranie się okrywy włosowej z elementów wierzchów.Skóry lakierowane charakteryzują się mniejszą odpornością na wielokrotne zginanie, w stosunku do skór z licem naturalnym, co nie stanowi wady towaru.Przetarcia spodów ze skór naturalnych podeszwowych wynikają z właściwości fizycznych tego typu skór - norma PN 86/0-91011.Naturalną cechą obuwia wykonanego bez podszewek, jest ich farbowanie w przypadku zawilgocenia (także w wyniku pocenia).W obuwiu podszewkowym ze skór naturalnych i barwionych w ciemnych kolorach, może wystąpić farbowanie. Decydując się na zakup tak wykonanego obuwia, należy mieć świadomość ewentualnego zabarwienia skarpet czy rajstop w czasie użytkowania. Nieodpowiednia konserwacja obuwia może powodować tzw. „złuszczanie się” wierzchów obuwia.Sprzedawca nie odpowiada za niewłaściwe dopasowanie obuwia do rozmiaru, tęgości i wymagań stóp użytkownika oraz związany z tym dyskomfort.Wyściółki laminowane i nabłyszczane (tj. pokrywane kolorem, którego produktem końcowym jest wyściółka błyszcząca i barwna) w kontakcie ze stopami i w konsekwencji ich potem, mogą się odbarwiać.Rozjaśniania i cieniowania, naturalne ślady a także zmiany fizyczne jak zgniecenia, otarcia, zabrudzenia, zakaleczenia lica, nie stanowią wady. Ewentualne różnice i niedoskonałości w skórze, plamy powstałe od wody, lekkie odbarwienia lub łuszczenia lica, nie wynikają z wady produktu lecz jego naturalnych właściwości.Prawdziwa skóra, jeżeli przez dłuższy czas poddawana jest działaniu różnych czynników zewnętrznych, może się odbarwiać. Trwałość i niezmienność danego koloru, nie jest zagwarantowana przez żadnego producenta.Cechą towaru wykonanego z weluru lub zamszu, jest częściowe odbarwienie zewnętrznej powierzchni wierzchów i właściwość ta nie stanowi niezgodności towaru z umową.Obuwie, w którym wykonane zostały spody w części lub całości ze skór miękkich - wierzchnich, nie podlegają reklamacji na okoliczność przetarcia. Tego typu obuwie należy użytkować w warunkach nie sprzyjających nadmiernemu ścieraniu np. w pomieszczeniach zamkniętych lub na zewnątrz, ale na gładkiej nawierzchni.Elementy ozdobne nie podlegają reklamacji.

  § 9. Postanowienia końcowe

  9.1 Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

  9.2 Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.

  9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

  9.4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

  9.5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

  9.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

  9.7 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

  9.8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

  9.9 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

  9.10 W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

  9.11 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

  9.12 Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

  9.13 Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

  9.14 W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

  § 9. Załącznik do REGULAMINU

  :

  Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail: Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE.,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/